Intumescències – Pintura ablativa – L’estabilitat al foc de les estructures de formigó armat

  • 0
PINTURA ABLATIVA PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ L’estabilitat al foc de les estructures de formigó armat s’obté mitjançant la limitació de la temperatura dels acers i les armadures que hi ha dins el formigó. Per tenir uns comportaments correctes davant un foc els acers haurien de tenir unes distàncies mínimes de 40 mm, de la superficie, però en la pràctica en la majoria de les obres estan només recoberts per uns 25 mm de formigó. Per aquest motiu, i per tal que l’acer no arribi a una temperatura crítica és necessària una protecció posterior aplicant una capa protectora amb productes contra el foc per compensar la pèrdua de resistència al foc provocada pels acers més superficials. Així evitem el col·lapse prematur de l’estructura. Una particularitat que també té el formigó és el l'spalling (despreniment del formigó a vegades en forma d’explosió) a causa de la dilatació de l’acer i una baixada d’humitat del formigó que amb una capa protectora adequada podem evitar. Aquests tipus d’aplicacions es fan d’acord amb el nou codi tècnic de l’edificació (R D 314/2006) i els càlculs es fan d’acord amb l’Eurocodi 2 EN1992 i la instrucció de formigó estructural (EHE). Podem tractar els formigons amb tractaments de protecció passiva contra el foc, mitjançant morters o bé mitjançant revestiments ceràmics ablatius en forma de pasta fluida, en funció dels condicionants de l’obra. Amb aquests productes podem protegir murs no portants, murs portants, blocs de formigó, forjats de formigó, forjats mixtos de xapa col·laborant, forjats unidireccionals amb cassetons ceràmics o de formigó, forjats reticulars rectes, lloses, bigues i pilars de formigó. Disposem d’un revestiment ceràmic ablatiu en forma de pasta fluida aplicada a pistola airless, que dóna un acabat similar a la pintura. El principi d’acció és per mitjà de la intumescència del producte aplicat, amb la formació d’un volum important de massa de carbó en contacte amb el foc dotat d’un coeficient de transmissió tèrmica molt baix de forma que pot aportar un bon aïllament a l’element que cal protegir. Per tal que sigui eficaç, el mecanisme d’intumescència s’ha de fer de forma progressiva.

Intumescències – Pintura ablativa – L’estabilitat al foc de les estructures de formigó armat

PINTURA ABLATIVA PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ L’estabilitat al foc de les estructures de formigó armat s’obté mitjançant la limitació de la temperatura dels acers i les armadures que hi ha dins el formigó. Per tenir uns comportaments correctes davant un foc els acers haurien de tenir unes distàncies mínimes de 40 mm, de la superficie, però en la pràctica en la majoria de les obres estan només recoberts per uns 25 mm de formigó. Per aquest motiu, i per tal que l’acer no arribi a una temperatura crítica és necessària una protecció posterior aplicant una capa protectora amb productes contra el foc per compensar la pèrdua de resistència al foc provocada pels acers més superficials. Així evitem el col·lapse prematur de l’estructura. Una particularitat que també té el formigó és el l'spalling (despreniment del formigó a vegades en forma d’explosió) a causa de la dilatació de l’acer i una baixada d’humitat del formigó que amb una capa protectora adequada podem evitar. Aquests tipus d’aplicacions es fan d’acord amb el nou codi tècnic de l’edificació (R D 314/2006) i els càlculs es fan d’acord amb l’Eurocodi 2 EN1992 i la instrucció de formigó estructural (EHE). Podem tractar els formigons amb tractaments de protecció passiva contra el foc, mitjançant morters o bé mitjançant revestiments ceràmics ablatius en forma de pasta fluida, en funció dels condicionants de l’obra. Amb aquests productes podem protegir murs no portants, murs portants, blocs de formigó, forjats de formigó, forjats mixtos de xapa col·laborant, forjats unidireccionals amb cassetons ceràmics o de formigó, forjats reticulars rectes, lloses, bigues i pilars de formigó. Disposem d’un revestiment ceràmic ablatiu en forma de pasta fluida aplicada a pistola airless, que dóna un acabat similar a la pintura. El principi d’acció és per mitjà de la intumescència del producte aplicat, amb la formació d’un volum important de massa de carbó en contacte amb el foc dotat d’un coeficient de transmissió tèrmica molt baix de forma que pot aportar un bon aïllament a l’element que cal protegir. Per tal que sigui eficaç, el mecanisme d’intumescència s’ha de fer de forma progressiva.
PINTURA ABLATIVA PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
L’estabilitat al foc de les estructures de formigó armat s’obté mitjançant la limitació de la temperatura dels acers i les armadures que hi ha dins el formigó.
Per tenir uns comportaments correctes davant un foc els acers haurien de tenir unes distàncies mínimes de 40 mm, de la superficie, però en la pràctica en la majoria de les obres estan només recoberts per uns 25 mm de formigó.
Per aquest motiu, i per tal que l’acer no arribi a una temperatura crítica és necessària una protecció posterior aplicant una capa protectora amb productes contra el foc per compensar la pèrdua de resistència al foc provocada pels acers més superficials. Així evitem el col·lapse prematur de l’estructura.
Una particularitat que també té el formigó és el l’spalling (despreniment del formigó a vegades en forma d’explosió) a causa de la dilatació de l’acer i una baixada d’humitat del formigó que amb una capa protectora adequada podem evitar. Aquests tipus d’aplicacions es fan d’acord amb el nou codi tècnic de l’edificació (R D 314/2006) i els càlculs es fan d’acord amb l’Eurocodi 2 EN1992 i la instrucció de formigó estructural (EHE).
Podem tractar els formigons amb tractaments de protecció passiva contra el foc, mitjançant morters o bé mitjançant revestiments ceràmics ablatius en forma de pasta fluida, en funció dels condicionants de l’obra.
Amb aquests productes podem protegir murs no portants, murs portants, blocs de formigó, forjats de formigó, forjats mixtos de xapa col·laborant, forjats unidireccionals amb cassetons ceràmics o de formigó, forjats reticulars rectes, lloses, bigues i pilars de formigó. Disposem d’un revestiment ceràmic ablatiu en forma de pasta fluida aplicada a pistola airless, que dóna un acabat similar a la pintura. El principi d’acció és per mitjà de la intumescència del producte aplicat, amb la formació d’un volum important de massa de carbó en contacte amb el foc dotat d’un coeficient de transmissió tèrmica molt baix de forma que pot aportar un bon aïllament a l’element que cal protegir. Per tal que sigui eficaç, el mecanisme d’intumescència s’ha de fer de forma progressiva.


Leave a Reply

CERCAR

+ INFORMACIÓ